Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Elwe Special Promotions BV, Lenteweg 18, 7532 RB  Enschede The Netherlands

Mick Co-Packers BV, Lenteweg 18, 7532 RB  Enschede The Netherlands

Algemeen

De onderstaande Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn. Tegenover deze Voorwaarden zijn alle Voorwaarden, waarnaar verwezen wordt door derden, slechts toepasselijk wanneer zulks door Elwe Special Promotions BV uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd en erkend. Bepalingen welke afwijken van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing, wanneer deze bepalingen schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Naast onderhavige Voorwaarden worden door Elwe Special Promotions BV ook gehanteerd de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, daar waar Elwe Special Promotions drukwerk-gerelateerde artikelen levert, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Indien en voor zover onderhavige Voorwaarden afwijken van of in strijd komen met de Voorwaarden van de Grafische Industrie, zullen onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.

Aanbiedingen en bevestigingen

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ons bepaald en hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen na dagtekening. Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd. Alleen door deze schriftelijke bevestiging worden wij gebonden. Indien binnen 8 dagen na dagtekening van de orderbevestiging geen bezwaren schriftelijk zijn kenbaar gemaakt, wordt onze orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Wijziging of annulering is daarna niet meer mogelijk. Aanbiedingen of toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, onze vertegenwoordigers of ons overig personeel, verbinden ons slechts indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen

Alle leveringen geschieden tegen de prijs welke op de dag van levering laatstelijk door Elwe Special Promotions BV aan haar afnemers bekend is gemaakt. Onze prijzen zijn Euro’s, tenzij andere valuta schriftelijk is overeengekomen en gelden voor levering af fabriek, inclusief normale verpakking en exclusief omzetbelasting. De wijze van verzending en verpakking wordt door u bepaald tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende kostenfactoren, belastingen, rechten etc. Wijziging daarvan, voordat levering heeft plaatsgevonden of is voltooid, geeft ons recht tot doorberekening danwel tot het zonder rechterlijke tussenkomst annuleren van de overeenkomst, zulks met uitsluiting van iedere verplichting tot schadevergoeding.

Afmetingen

Afmetingen vermelden wij steeds in de volgorde: lengte x breedte x hoogte: deze maten zijn binnenwerks gemeten. Voor artikelen is een afwijking van mm in lengte, breedte en hoogte toegestaan gelijk aan de dikte van het bewerkte materiaal in beide richtingen. Goedgekeurde modellen zijn bindend voor het formaat. De in onze orderbevestiging vermelde formaten zijn circa maten.

Leveringen

De overeengekomen leveringstijd is slechts een benadering, zodat deze niet geldt als uiterste termijn. Elwe Special Promotions BV heeft het recht omstreeks de overeengekomen tijd te leveren. Overschrijding van de overeengekomen afleveringstijd levert nimmer wanprestatie onzerzijds op en geeft koper geen recht op ontbinding en/of vergoeding van schaden door hem of derden geleden te vorderen. Ontvangst en/of betaling van goederen kan nimmer worden geweigerd met een beroep op overschrijding van een leveringstermijn. Alle leveringen geschieden af onze vestiging te Deventer ook indien franco levering mocht zijn overeengekomen. ln het laatste verzenden wij de goederen op de goedkoopste wijze. Indien op verzoek van een koper een andere wijze van verzending wordt gevolgd of op meerdere adressen moet worden afgeleverd komen de meerkosten te zijnen laste.

Aanvaarding en reclame

Voor beoordeling van soort, afmeting, kwaliteit, wijze van uitvoering e.d. is alleen het gestelde in onze orderbevestiging c.q. op onze pakbon beslissend. Klachten over hoeveelheden en gebreken die bij levering door een normale zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld dienen binnen 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden. Na afloop van deze termijn is ieder recht op reclame vervallen. Gebreken bij een deel van het geleverde geven koper niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele geleverde partij. Ten aanzien van kwaliteitsverschillen en gramgewichten gelden de Verkoopsvoorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken en Papiergroothandelaren. Garantie voor kleur van het papier dan wel bedrukking wordt niet verleend. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Deze meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend m.u .v. oplagen t/m 1000 ex. waarvan berekening van 20% meerlevering maximaal is toegestaan. Bij hoeveelheden tot 250 ex. is 25% toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, alsmede in lettertype en kleur bij het bedrukken geven geen recht tot reklame. Monsters en proeven worden uit de hand vervaardigd. Kleine afwijkingen tussen handmonsters en daadwerkelijke productie zijn toegestaan.

Retourzendingen

Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen. Indien de levering een specifiek ontwikkeld product betreft en u akkoord heeft gegeven op de digitale proef worden geleverde goederen nimmer terug genomen.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken ten gevolge van materiaal- en fabrikagefouten. Indien klachten over zodanige gebreken door ons gegrond worden bevonden, zullen wij -te onzer keuze- hetzij op onze kosten de gebreken herstellen hetzij na terugontvangst der goederen zonder prijsverhoging vervangende goederen leveren, hetzij onder teruggave van de koopsom (en indien de goederen zijn afgeleverd na terug-ontvangst van de gebrekkige goederen) de overeenkomst voor ontbonden te verklaren. Eén en ander zonder dat wij gehouden zijn tot vergoeding van kosten, schaden en interesten w.o. begrepen winstderving en zgn. gevolgschade, welke als direct of indirect gevolg van gebreken voor koper en/of derden ontstaan. De opdrachtgever geeft Elwe Special Promotions BV de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of industrieel eigendoms recht van derden en hij vrijwaart Elwe Special Promotions BV in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke uit verveelvoudiging of reproduktie zullen voortvloeien.

Overmacht

Ingeval van oorlog, onlusten, brand en andere rampen; ingeval van gebrek of schaarste aan grond- hulp- en brandstoffen, ingrijpende wijziging van valuta verhoudingen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheids-ingrijpen, (dreigende) energiecrisis, verkeersstoornissen, ook ten gevolge van weersomstandigheden en in dergelijke gevallen, onverschillig of een en ander plaatsvindt in ons bedrijf of in de ons toeleverende bedrijven of transport ondernemingen; alsmede in geval van zodanige wijzigingen der omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichtingen voor ons zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijs van ons niet kan worden gevergd, hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding van schaden door koper of derden geleden gehouden zullen zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van alle van de door de afnemer aan ons verschuldigde betalingen, vermeerderd met eventuele rente en kosten, behoudt Elwe Special Promotions BV de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het aan ons toekomende niets uitgezonderd. Zolang de goederen nog niet verwerkt zijn of de koopprijs daanvan – danwel de koopprijs van andere door ons aan afnemer geleverde goederen – nog niet is voldaan, wordt de koper geacht de desbetreffende goederen om niet in bewaarneming te houden, zijnde het hem verboden om gedurende deze periode op enigerlei wijze over deze goederen te beschikken, zulks op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de gehele koopsom. Ingeval van niet tijdige betaling door koper zal verkoper het recht hebben het verkochte zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussen komst terug te nemen, zulks onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige schuIdvergelijking of korting. Bestellingen welke via internet applicaties zijn gedaan dienen –tenzij expliciet vooraf anders overeengekomen – vooraf betaald te worden. Elwe Special Promotions BV is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren. Tevens zijn wij te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering van het bepaalde af te wijken door contante betaling (waaronder ook kan worden verstaan betaling onder rembours) te eisen . Indien koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de in de aanneming gestelde termijn tot volledige betaling van het aangemaande bedrag over te gaan, dan heeft zulks – onverminderd enig overigens aan Elwe Special Promotions BV. toekomend recht – tot gevolg dat: alle overige ten name van koper bij ons openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden; wij het recht krijgen over het in de aanmaning vermelde bedrag vanaf factuurdatum een verzuimrente te berekenen van 1% per maand Elwe Special Promotions BV het recht krijgt zonder nadere in gebrekestelling en zonder

rechterlijke tussenkomst

bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, geheel of gedeeltelijk, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn; alle kosten welke Elwe Special Promotions BV moet maken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen incassokosten (benevens de voor schotten en het honorarium van degene die door ons met de invordering is belast), welke worden gesteld op tenminste 10% van de hoofdsom, om tot gehele of gedeeltelijke inning van onze vordering op de koper te geraken, ten laste van koper komen.

Aanleverspecificaties

bestanden – PDF versie of een TIFF bestand op ware grootte – CYMK kleurindeling, geen Pantone, PMS, RGB of combinatie hiervan – Beelden niet gedownsampled (minstens 300 dpi) – Fonts insluiten (of omgezet naar outlines) – Beelden (CMYK waarde, minimaal 300 DPI) ingesloten vóór het exporteren naar PDF – Bij toepassingen van spotlak en/of wit een apart bestand hiervoor – Geen overbodige data in het bestand – Snijlijnen benaming: CutContour_throughcut –  Vouwlijnen benaming: CutContour_crease – Aanlevering (OVV Ordernummer en/of offertenummer) via mail of upload – Indien Uw product ook contourgesneden en/of geplot dient te worden, moet Uw bestand uit 3 lagen bestaan: laag 1 artwork, laag 2 snijlijnen, laag 3 rillijnen en ook als dusdanig benoemd. – De maximale printmaat is 2500*1250 mm. Indien er geplot dient te worden is de maximale printmaat 2000*1150 mm. – Indien wij materiaal bijleveren, dient U er vanuit te gaan dat onze maximale kartonmaat 1600*1600 mm is. Als wij dit karton moeten printen en plotten is de maximale printmaat 1150*1500 mm. – U verklaart middels aanlevering dat u verantwoordelijk bent voor eventuele rechten en dat Elwe Special Promotions BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden. Bestanden die niet correct zijn aangeleverd worden niet in behandeling genomen. Indien opdrachtgever ons opdracht verleent om niet correcte bestanden aan te passen naar werkbare bestanden – mits mogelijk – worden de kosten hiervan op basis van nacalculatie en een uurtarief van € 195,– ex BTW en toeslagen bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Bewaring

Aangeleverde materialen, bestanden en restanten blijven na gebruik maximaal 10 dagen bij ons bewaard. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen volgt na deze periode vernietiging van genoemde zaken.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht.

Verzekering

De eigenaar van de goederen is verplicht deze goederen conform algemene normen te verzekeren.

Spelregels Co Packing – aanlevering goederen

Op het moment van plaatsen van uw order, bepalen wij op welke locatie wij uw order gaan verwerken. Bij plaatsen van uw opdracht svp aangeven:

– Aanleverdata materialen; – Uitleverdata eindproducten; – Ons offerte nummer; – Eventuele bijzonderheden. – Verwachte volume (aantal pallets van aanlevering).

Zodra alle info bekend is, zullen wij middels onze orderbevestiging aangeven op welke locatie wij uw order gaan verwerken.

Op het moment dat uw order actueel wordt

– Minimaal 24 uur voor levering een melding naar expeditie@elwe.eu,  o.v.v. ons ordernummer, met de volgende gegevens: – Aantal pallets; – Soort pallets; – Pallets ruilen; – Pakbon of overzicht met artikelnummer, omschrijving en aantallen per pallet van de goederen; – Pallets duidelijk gekenmerkt met artikelnummer, omschrijving en aantallen; – 1 artikel per pallet, geen mix pallets.

Uw goederen dienen kort voor aanvang productie aangeleverd te worden, in overleg met onze expeditie. Indien u uw goederen eerder wenst aan te leveren, dan kan dit alleen in overleg. U ontvangt van ons altijd een orderbevestiging, waarop wij aangeven op welke dag uw goederen verwacht worden.

Mochten de afgesproken aan- en uitleverdata na onze orderbevestiging wijzigen, dan bestaat de kans dat uw order op een andere locatie verwerkt gaat worden.

Geschillen

Alle geschillen-waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd-welke tussen Elwe Special Promotions BV en een afnemer mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter binnen het ressort Zutphen.